Používání stránek „https://www.autism-studies.com“ a jejích subdomén (dále souhrnně označované jako „Stránky“) podléhá přijetí těchto všeobecných podmínek používání (dále označované jako „VPP“).

Přístupem a používáním těchto Stránek internetový uživatel (dále označovaný jako „Uživatel“) potvrzuje, že se s těmito VPP seznámil, prohlašuje, že je přijímá bez výhrady a zavazuje se je dodržovat.

1. Předmět 

Tyto Stránky jsou určeny k tomu, aby uživatelům přinesly všeobecné informace o klinických studiích prováděných u poruch autistického spektra společností Laboratoře Servier. Upozorňujeme vás, že nepublikujeme a nedodáváme služby určené dětem.

Společnost Les Laboratoires Servier Uživatelům poskytuje zejména informace v oblasti zdravotnictví, v souladu se zákonnými a specifickými právními povinnostmi, které jsou vyžadovány po farmaceutických laboratořích, a sice ustanovení zákona o veřejném zdraví.

Chceme však upřesnit, že Stránky nejsou zdravotnickým prostředkem ani nepředstavují lékařskou péči prostřednictvím telekomunikace. V důsledku toho nesmí být informace, které se na nich nacházejí, pokládány za lékařský názor či diagnózu, ani nenahrazují lékařskou konzultaci u zdravotnického odborníka.

Stejným způsobem by neměly být tyto informace chápány jako propagace či reklama na výrobky, ať už je společnost Les Laboratoires Servier nebo právnické osoby její skupiny prodávají nebo ne. Pro veškeré informace týkající se jednoho z těchto produktů vyzýváme Uživatele, aby kontaktovali přímo držitele povolení uvádění dotčeného výrobku na trh (PUT) pověřeného společností Les Laboratoires Servier.

2. Duševní vlastnictví

Veškerý obsah dostupný na těchto Stránkách, včetně, ale ne pouze textů, grafiky, piktogramů, obrázků, fotografií, nákresů, zvuků, audio a video dat, jakož i hierarchické struktury Stránek, jejich navigačního plánu, loga, návrhu a uspořádání jejích rubrik, nadpisů, databází, jejich struktury a obsahu, značek (dále označované jako „Obsah“) jsou výhradním vlastnictvím společnosti Les Laboratoires Servier, a/nebo popřípadě jejích poskytovatelů licence nebo partnerů a jako takové jsou chráněny právem duševního vlastnictví nebo ustanoveními týkajícími se práva na ochranu podoby.

K soukromému použití je povolena pouze kopie v souladu se zákonem o duševním vlastnictví.

Proto každé komerční využívání, prezentace, šíření, reprodukce, adaptace, překlady, celkové nebo částečné změny Stránek a/nebo jejích částí, ať už se tak stane jakýmkoliv postupem, veškeré sdílení Obsahu Stránek, jakož i veškerý přenos na jiné webové stránky bez předchozího a písemného souhlasu společnosti Les Laboratoires Servier jsou přísně zakázány v souladu s ustanoveními článku L.122-4 zákona o duševním vlastnictví.

Veškeré žádosti o oprávnění k reprodukci či prezentaci Obsahu Stránek je třeba adresovat společnosti Les Laboratoires Servier,na této adrese:

contact@servier.com

Kromě toho představují značky, jakož i loga, která se vyskytují na Stránkách, registrované ochranné známky a nelze je používat bez výslovného souhlasu jejich majitele. Za tímto účelem představuje úplná nebo částečná prezentace, reprodukce, šíření a opětovné šíření částí Stránek bez předchozího a písemného souhlasu jejich majitele porušení práva podle ustanovení článku L713-2 a následujících článků zákona o duševním vlastnictví.

V každém případě se Uživatel zavazuje, že uchová a znovu zkopíruje každou zmínku o autorském právu nebo právu o duševním vlastnictví, již uvede do každé části Stránek, kterou používá.

3. Zpracování osobních údajů

 Společnost Les Laboratoires Servier jakožto činitel odpovědný za zpracování podle zákona č. 78-17 ze 6. ledna 1978 týkajícího se informatiky, souborů a svobod (takzvaného zákona „informatika a svobody“) ve znění pozdějších předpisů, má za úkol shromažďovat a zpracovávat osobní údaje Uživatelů Stránek za účely popsanými v dokumentu: Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.autism-studies.com/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

Uživatel je informován o tom, že jeho osobní údaje jsou určené pro služby a zaměstnance společnosti Les Laboratoires Servier a ostatních právnických osob Skupiny Servier, které je potřebují znát;

dodavatelům a poskytovatelům služeb společnosti Les Laboratoires Servier, zejména těm, kteří odpovídají za hosting webových stránek, jejich realizaci; kteří mohou získat přístup k osobním údajů uživatelů pro nezbytně nutné účely k výkonu jejich úkolu.

V souladu s platným nařízením se společnost Les Laboratoires Servier zavazuje, že bude uchovávat osobní údaje Uživatelů pouze po dobu nezbytnou ke splnění sledovaných cílů.

Může dojít k tomu, že společnost Les Laboratoires Servier bude muset uchovávat osobní údaje Uživatelů delší dobu, v souladu s tím, co povoluje a předepisuje platný zákon, nebo v míře nezbytné k ochraně svých práv a zájmů.

Po uplynutí této doby budou osobní údaje vymazány nebo archivovány v souladu s platnými pravidly stanovenými zákonem.

V souladu s ustanoveními zákona č. 78-17 ze 6. ledna 1978 týkajícího se informatiky, souborů a svobod (takzvaného zákona „informatika a svobody“) ve znění pozdějších předpisů, má každý Uživatel:

 • právo nahlížet a přistupovat, aktualizovat, doplňovat a opravovat své osobní údaje;
 • právo na vymazání a odstranění svých osobních údajů za podmínek definovaných platným nařízením a právních předpisů;
 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se shromažďováním svých osobních údajů;
 • právo na námitku se zpracováním všech nebo části svých osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů;
 • právo na přenositelnost a předávání osobních údajů ve strukturované podobě, běžně používaných a strojově čitelných, když jsou tyto údaje předmětem automatizovaného zpracování založeného na jeho souhlasu; 
 • právo po své smrti rozhodnout o osudu svých údajů a určit třetí stranu, které je bude nebo nebude muset společnost Les Laboratoires Servier sdělit.

Každé z těchto práv lze vykonávat tak, že bude zaslána žádost pověřenci pro ochranu osobních údajů (DPO) na níže uvedenou adresu s přiložením fotokopie vlastního průkazu totožnosti výhradně za účelem ověření totožnosti (přičemž platí, že tato fotokopie nebude uchována po úplném ověření totožnosti):

 • prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na Stránkách a prostřednictvím něhož je Uživatel vyzván k tomu, aby sdělit své jméno a své údaje tak, aby bylo možné mu zaslat odpověď, nebo
 • poštou na následující adresu:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Data Protection Officer
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot 92284 Suresnes Cedex

Veškeré informace související se zpracováváním osobních údajů Uživatelů jsou definovány v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.autism-studies.com/cs/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

4. Soubory cookie

Uživatelé jsou informováni, že během jejich prohlížení Stránek mohou být informace ukládány v jejich prohlížeči nebo z něj získávány, obvykle ve formě souborů cookie. Tyto informace se mohou týkat Uživatele, typu používaného prohlížeče, jeho preferencí prohlížení, Stránek (navštívené stránky, datum a čas připojení atd.), nebo jeho zařízení (počítač, tablet, chytrý telefon atd.) a používají se zejména k tomu, aby zajišťovaly řádné fungování Stránek.

Soubory cookie neumožňují společnosti Les Laboratoires Servier, aby určila osobní totožnost Uživatelů, nýbrž aby shromažďovala obecně informace v době, kdy Uživatelé navštěvují Stránky a aby jim umožnila získat individualizované zkušenosti ze Stránek.

Společnost Les Laboratoires Servier se zavazuje, že nebude sdílet obsah těchto souborů cookie se třetími stranami kromě případu povinnosti, kterou nařídí soudní či správní orgán. Uživatel je během svého připojení na Stránky výslovně vyzván k tomu, aby přijal používání souborů cookie, které se nacházejí na Stránkách.

Stejně tak, když Uživatel klikne na ikony odkazující na sociální sítě (jako například Twitter, Facebook, LinkedIn), které se vyskytují na Stránkách, a pokud přijal ukládání souborů cookie tím, že pokračuje v jejich prohlížení, tyto sociální sítě mohou rovněž ukládat soubory cookie na jeho zařízení.

Uživatel může zablokovat používání všech nebo části souborů cookie nebo vymazat soubory cookie, které jsou již v jeho prohlížeči instalované:

 • a to buď prostřednictvím konfigurátoru používání souborů cookie, jenž je k dispozici na odkazu #cookies, který mu umožní získat podrobnosti o každé kategorii používaných souborů cookie a/nebo souborů cookie uložených na Stránkách, a spravovat jejich preference;
 • nebo úpravou jejich parametrů navigace tím, že si prostuduje menu nápovědy používaného internetového prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera atd.), zejména, aby mohl přijmout nebo zamítnout všechny soubory cookie, mohl být upozorněn na vydání souboru cookie, mohl zkontrolovat jeho platnost, jeho trvání a obsah, a pravidelně soubory cookie mazat.

Zablokování některých druhů souborů cookie nebo jejich vymazání může ovlivňovat nebo znemožnit přístup k některým funkcím či stránkám webových Stránek nebo způsobit nedostupnost některých služeb nabízených na Stránkách, za což společnost Les Laboratoires Servier nenese žádnou odpovědnost.

Pro bližší informace o souborech cookie vás odkazujeme na naše specifické zásady o souborech cookie.

5. Používání Stránek

Uživatelé se zavazují, že budou Stránky používat:

 • v souladu s jejich určením;
 • pro soukromou potřebu, s výjimkou veškeré obchodní nebo propagační činnosti nebo pro odborné, propagační, marketingové či obchodní účely;
 • v souladu s autorským právem a všemi jinými právy duševního vlastnictví, zejména tak, že budou uchovávat každou zmínku týkající se autorského práva nebo práva duševního vlastnictví, jež je uvedená v každé části Stránek, kterou používá;
 • aniž by použili roboty nebo jakékoliv jiné automatizované prostředky k tomu, aby získali přístup a používali obsah Stránek, a aniž by se snažili Stránky poškozovat;
 • aniž by se pokoušeli je kopírovat, reprodukovat zcela nebo zčásti, zprostředkovat jejich přístup nebo šíření či sdílení s neoprávněnými třetími stranami jakýmkoliv způsobem.

Kromě toho nejsou informace poskytované na Stránkách smluvní a nelze je považovat za nabídku služeb či výrobků.

V žádném případě nepředstavují tvrzení, záruku nebo závazek ze strany společnosti Les Laboratoires Servier ohledně výrobků a služeb, které jsou na nich prezentovány.

Uživatel je také informován o tom, že informace zveřejňované na Stránkách nebudou považovány za lékařskou radu a nemohou nahradit rady lékaře. V důsledku toho nesmí uživatel v žádném případě použít tyto informace ke stanovení lékařské diagnózy nebo návrhu léčby a musí se poradit s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem, který může provádět lékařský dohled.

Společnost Les Laboratoires Servier nemůže nést odpovědnost za žádné rozhodnutí učiněné na základě informací obsažených na Stránkách, ani za jejich případné použití třetími stranami.

Je třeba také připomenout, že je na každém uživateli Stránek, aby učinil veškerá vhodná opatření tak, aby chránil a zabezpečil své vlastní údaje a/nebo software před jakýmkoliv narušením nebo kontaminací případnými viry, které se vyskytují na internetu.

6. Správnost a úplnost informací

Veškeré informace poskytované Uživatelům na Stránkách jsou poskytovány „tak jak jsou“ bez jakékoliv záruky, ať už výslovně nebo nevýslovně, a to včetně, ale bez omezení na implicitní záruky týkající se kvality výrobků a způsobilosti pro konkrétní účel nebo že nedojde k porušení práva.

Společnost Les Laboratoires Servier se snaží zajistit podle svých nejlepších schopností správnost a aktualizaci informací zveřejňovaných na Stránkách v okamžiku jejich uvedení on-line.

Nicméně v žádným způsobem nezaručuje věrohodnost, úplnost, přesnost nebo zevrubnost informací a obsahu, které jsou dávány Uživatelům k dispozici na Stránkách a vyhrazuje si právo upravit nebo opravit, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění obsah informací a dokumentů zveřejňovaných na Stránkách.

Proto společnost Les Laboratoires Servier odmítá veškerou odpovědnost za případné nepřesnosti, nesprávnosti, opomenutí nebo úpravy týkající se informací dostupných na Stránkách, zejména v případě změn právních předpisů nebo zákonných ustanovení, jakož i za všechny škody vyplývající z podvodného vměšování třetích stran, zejména pokud by mohlo mít za následek změnu informací poskytovaných na Stránkách.

V této souvislosti společnost Les Laboratoires Servier nepřebírá odpovědnost za obsah těchto stránek a jejich případné používání Uživatelem, a tedy za všechny škody přímé nebo nepřímé, způsobené přístupem nebo používáním Stránek ze strany jakékoli osoby nebo za to, pokud se k nim nelze připojit.

7. Změna Stránek

Společnost Les Laboratoires Servier si vyhrazuje právo měnit obsah Stránek a údaje nebo informace, které jsou přístupné prostřednictvím Stránek, jako i tyto Všeobecné podmínky používání, zejména k tomu, aby splňovala všechny nejaktuálnější platné normy, právní předpisy a/nebo nařízení a/nebo aby zlepšovala výkonnost Stránek.

V takovém případě vstoupí v platnost upravené Všeobecné podmínky používání s účinností od data jejich uvedení on-line.

Uživateli tedy doporučujeme, aby se pravidelně informoval o Všeobecných podmínkách používání Stránek.

8. Dostupnost Stránek

Společnost Les Laboratoires Servier usiluje o to, aby zajišťovala přístup Stránek Uživatelům 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Společnost Les Laboratoires Servier však nemůže zaručit nepřetržitou dostupnost a přístupnost Stránek.

Za tímto účelem si společnost Les Laboratoires Servier vyhrazuje právo dočasně ukončit, omezit, pozastavit nebo přerušit částečný nebo úplný přístup ke Stránkám, jejím funkcím nebo ke všem nebo části služeb nabízených na Stránkách, a to kdykoliv bez předchozího upozornění nebo náhrady škody, z jakéhokoliv důvodu a sice z technických důvodů týkajících se údržby, v případě výskytu události vyšší moci nebo náhodné události, počítačových problémů, potíží souvisejících se strukturou komunikačních sítí nebo jakýchkoliv jiných technických problémů.

Bez ohledu na všechny prostředky, které společnost Les Laboratoires Servier a její poskytovatelé technických služeb použijí, bude Uživatel informován o závadách týkajících se spolehlivosti internetové sítě, zejména pokud jde o relativní bezpečnost při přenosu údajů, nezaručené kontinuity, co se týče přístupu ke Stránkám, nezaručené výkonnosti, pokud jde o objem a rychlost přenosu údajů a šíření virů. Rovněž uvádíme, že internetová síť a počítačové a telekomunikační systémy nejsou bez chyb a že se mohou vyskytnout přerušení a poruchy.

V důsledku toho společnost Les Laboratoires Servier v tomto ohledu neposkytuje žádnou záruku, a proto nepřijímá žádnou odpovědnost za veškeré škody způsobené uvedeným používáním internetové sítě a počítačových a telekomunikačních systémů, zejména včetně, ale bez omezení pochybení uvedených v tomto výčtu:

– špatný přenos a/nebo příjem veškerých údajů a/nebo informací na internetu;

– vnější vniknutí nebo přítomnost počítačových virů;

– selhání veškerého přijímacího zařízení nebo telekomunikačních linek;

– jakákoliv jiná porucha internetové sítě, která zabraňuje řádnému fungování Stránek.

9. Odpovědnost společnosti Les Laboratoires Servier

Společnost Les Laboratoires Servier nenese odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody, jako například aniž by se omezovala na jakékoliv ztráty nebo poškození údajů, ztrátu programů, zisku, provozních ztrát, které utrpí Uživatel nebo jakákoliv třetí strana v důsledku přístupu na Stránky, procházení Stránek, obsahu Stránek, používání Stránek a stránek, na něž je z nich odkazováno, nebo neschopnosti použít obsah, informace nebo poskytované služby prostřednictvím Stránek ze strany Uživatelů.

Společnost Les Laboratoires Servier se zejména zříká veškeré odpovědnosti za jakékoliv škody vyplývající z:

 • typografické chyby nebo rozložení stránek, nepřesnosti, nesprávnosti nebo opomenutí v informacích přístupných na Stránkách;
 • podvodného vměšování třetích stran, které způsobí změnu informací, dokumentů nebo částí, které jsou dány na Stránkách k dispozici;
 • přístupu kohokoliv ke Stránkám nebo neschopnosti na ně přistoupit;
 • selhání, poruchy nebo neslučitelnosti počítačového vybavení Uživatele;
 • přerušení přístupových sítí ke Stránkám, úplné nebo částečné nedostupnost Stránek vyplývající zejména z telekomunikačního provozu;
 • šíření nebo zavedení počítačových virů, trojských koní, červů prostřednictvím Stránek a které mohou mít vliv na počítačové vybavení Uživatele;
 • považování jakékoliv informace za důvěryhodnou, která pochází přímo nebo nepřímo ze Stránek, jejich používání nebo používání výrobku, na nějž odkazuje.

Společnost Les Laboratoires Servierodmítá veškerou výslovnou nebo implicitní odpovědnost, pokud by používání informací na Stránkách porušovalo patent, autorské právo nebo registrovanou ochrannou známku.

10. Odpovědnost Uživatele

Pokud Uživatel na Stránkách šíří obsah jakékoliv povahy, zavazuje se pod hrozbou, že by mohl nést odpovědnost, že nebude provozovat jednání, ani nebude mít záměr, které by byly v rozporu se zákonem, veřejným pořádkem a dobrými mravy, a to urážlivé, hanlivé nebo diskriminační povahy, ohrožující osobu nebo skupinu osob, porušující ustanovení autorského práva, práva na ochranu podoby, na soukromý život bližního, lékařského tajemství nebo korespondence.

Obecně platí, že se Uživatel zavazuje k tomu, že bude jednat s úctou zejména vůči ostatním členům Stránek.

Uživatel je informován, že v případě žádosti příslušných orgánů má společnost Les Laboratoires Servier právní způsobilost k tomu, aby předala veškeré údaje o připojení, jež umožňují určení totožnosti Uživatele, pokud se ukáže, že Uživatel je autorem protiprávního obsahu a jednání.

11. Hypertextové odkazy

Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky publikované třetími stranami.

Kromě toho přítomnost hypertextového odkazu, který odkazuje na stránky třetích stran, v žádném případě neznamená, že společnost Les Laboratoires Servier tyto stránky a jejich obsah schvaluje.

Společnost Les Laboratoires Servier nemá žádnou kontrolu nad těmito stránkami třetích stran, a proto nenese žádnou odpovědnost za obsah těchto stránek a za jejich případné používání ze strany jakéhokoliv Uživatele.

Navíc společnost Les Laboratoires Servier nemůže být odpovědná za informace, názory a doporučení vyjádřené třetími stranami.

Uživatel přistupuje a používá internetové stránky třetích stran na svou vlastní a celou odpovědnost, na své vlastní riziko a nebezpečí a v souladu s platnými podmínkami používání na těchto stránkách.

V důsledku toho doporučujeme, aby si Uživatelé ověřili podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů těchto stránek před tím, než jim poskytnou osobní údaje.

12. Rozhodné právo

Tyto VPP se řídí francouzským právem, co se týče hmotněprávních a formálních pravidel. Jakýkoliv spor bude předložen příslušným soudům v Paříži (Francie).

Uplatňování kolizních norem, které by omezily uplatnění francouzského práva, je tímto vyloučeno. V důsledku toho se francouzské právo uplatňuje na každého Uživatele, který prochází Stránky a který používá všechny nebo část jejích funkcí.

V případě, že se informace, které se nacházejí ve francouzské verzi Stránek liší od informací, jež se nacházejí v české verzi uvedených Stránek, jsou rozhodující informace, které se nacházejí ve francouzské verzi Stránek.

13. Právní upozornění:

Stránky https://www.autism-studies.com publikuje společnost Les Laboratoires Servier, zjednodušená akciová společnost s kapitálem ve výši 237 364 812 euro, zapsaná v obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 085 480 796 se sídlem na adrese 50, rue Carnot – 92150 Suresnes.

DIČ: FR08085480796

Kód APE: 2120Z

Ředitel vydání je Laureau Olivier, prezident společnosti Les Laboratoires Servier

Hosting Stránek https://www.autism-studies.com zajišťuje společnost OVH SAS, pobočka společnosti OVH Groupe SAS, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Lille pod číslem 537 407 926, se sídlem na adrese 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix. https://ovhsas.com/

Návrh a realizaci Stránek https://www.autism-studies.com provedla společnost LICORN PUBLISHING SARL, společnost s ručením omezeným se základním jměním 5 000 euro, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem 533 229 266, se sídlem na adrese 101 rue de Sèvres, 75006 Paříž – Francie. https://licornpublishing.com/