Les Laboratoires Servier, (dále jen „my“), zjednodušená akciová společnost s kapitálem ve výši 237 364 812 euro, zapsaná v obchodním rejstříku v Nanterre pod číslem 085 480 796 se sídlem na adrese 50, rue Carnot – 92150 Suresnes.(„SERVIER“ nebo „my“),

zprostředkovává(me) tyto stránky, aby uživatelům přinesla všeobecné informace o klinických studiích prováděných u poruch autistického spektra společností Les Laboratoires Servier.

Respektujeme a vážíme si soukromí všech, kdo používají webové stránky (zvané „Naše stránky“) a shromažďujeme a používáme osobní údaje způsobem, který je zde popsán a způsobem, který je v souladu s našimi povinnostmi a vašimi právy vyplývajícími ze zákona. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na vaše používání Našich stránek.

 1. Jaké údaje shromažďujeme?

U uživatelů stránek můžeme shromažďovat některé nebo všechny následující osobní údaje:

 • Údaje, které shromažďujeme automaticky pro statistické účely prostřednictvím souborů cookie: navštívené stránky, datum a čas připojení, upřednostněný obsah, operační systém, druh použitého prohlížeče, druh použitého zařízení … Je třeba poznamenat, že nám naše statistické soubory cookie neumožňují určit totožnost fyzické osoby.

V souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení GDPR) představují osobní údaje veškeré informace, které by vás mohly přímo či nepřímo identifikovat.

 1. Jak používáme vaše osobní údaje?

Na základě nařízení GDPR musí být naše používání osobních údajů vždy zákonné. Na jejich používání můžeme mít oprávněný zájem. Rovněž můžeme zpracovávat vaše osobní údaje s vaším souhlasem, nebo ještě k tomu, abychom vykonávali nějakou z našich zákonných povinností.

Vaše osobní údaje lze použít pro následující účely:

 • vypracování statistických analýz, zejména těch, které se týkají návštěvnosti stránek. Zajišťování správy a zkvalitňování stránek, abychom uživatelům umožnili jejich optimální prohlížení;

odpovídání na dotazy a otázky uživatelů a v případě potřeby jim poskytnout technickou pomoc;

 • dohled a předcházení podvodům, narušování a veškeré jiné případné zneužití stránek;

Údaje už dále nezpracováváme způsobem, který by byl v rozporu s cíli popsanými výše.

 1. Jaká jsou vaše práva?

Můžete mít právo požádat o přístup a obdržet informace o vašich osobních údajích; aktualizovat, opravovat nebo vymazat vaše osobní údaje; omezit nebo vyjádřit námitku (ze zákonných důvodů) vůči zpracování vašich osobních údajů, právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, právo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů (za podmínek stanovených nařízením). Svá práva můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“) společnosti SERVIER:

 • poštou na následující adrese:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Data Protection Officer
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot 92284 Suresnes Cedex

Pokud máte důvod si stěžovat na to, jak používáme vaše osobní údaje, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů ve své zemi.

 1. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje, které shromažďuje společnost SERVIER, jsou uchovávány tak, aby umožňovaly vaši identifikaci pouze během doby, jež je nezbytná pro účely, pro něž jsou osobní údaje zpracovávány. Konkrétněji:

 1. osobní údaje shromažďované pro účely měření návštěvnosti jsou uchovávány po dobu 13 měsíců;
 1. Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje?

Zavedli jsme vhodná a obchodně přiměřená technická bezpečnostní a organizační opatření, abychom chránili vaše osobní údaje, které shromažďujeme a uchováváme jako důvěrné, a abychom je chránili před zveřejňováním nebo neoprávněným nebo nezákonným přístupem, proti náhodné ztrátě, zničení, pozměnění nebo poškození s přihlédnutím k nejmodernější technologii a nákladům implementace.

 1. Sdílíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou přístupné pouze omezenému seznamu příjemců kvůli tomu, aby tyto údaje znali nebo pokud to vyžaduje zákon, včetně bez omezení:

na služby a personál společnosti Les Laboratoires Servier a jiných právnických osob skupiny Servier, které je potřebují znát;

dodavatelům a poskytovatelům služeb společnosti Les Laboratoires Servier, zejména těm, kteří odpovídají za hosting webových stránek, jejich realizaci; kteří mohou získat přístup k osobním údajů uživatelů pro účely nezbytně nutné k výkonu jejich povinností.

Mohou být také sdíleny se třetími stranami, a to v následujících případech:

 • pokud to vyžaduje zákon, můžeme provést přenos údajů, abychom reagovali na námitky vznesené proti nám a abychom se podřídili správním a soudním řízením;
 • veškeré profese upravené nařízením, které mají oprávnění přijímat údaje pro plnění zákonných a právních povinností.
 1. Právo a příslušnost soudu

Tyto Zásady se řídí francouzským právem. Soudy v Paříži ve Francii mají výlučnou pravomoc k urovnání veškerých sporů, které mohou vyplynout z těchto Zásad nebo nastat v jejich souvislosti.