Korzystanie z witryny „http://www.autism-studies.com” oraz z jej domen podrzędnych (zwanych dalej łącznie „Witryną internetową”) jest uwarunkowane akceptacją niniejszych ogólnych warunków użytkowania (zwanych dalej „OWU”).

Wchodząc do Witryny internetowej Użytkownik Internetu (zwany dalej „Użytkownikiem”) potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWU oraz oświadcza, że je akceptuje bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

1. Cel 

Ta Witryna internetowa ma na celu zapewnienie Użytkownikom ogólnych informacji na temat badań klinicznych prowadzonych w zakresie zaburzeń spektrum autyzmu przez firmę Les Laboratoires Servier. Należy pamiętać, że nasza firma nie publikuje ani nie świadczy usług na rzecz dzieci.

W szczególności firma Les Laboratoires Servier udostępnia Użytkownikom informacje w dziedzinie zdrowia zgodnie ze specyficznymi obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi laboratoriów farmaceutycznych, a w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu zdrowia publicznego.

Należy jednak pamiętać, że Witryna internetowa nie stanowi wyrobu medycznego ani telemedycznego. W związku z tym zamieszczone tam informacje nie mogą zostać zrównane z opinią lub diagnozą medyczną ani zastąpić konsultacji medycznej u pracownika służby zdrowia.

W podobny sposób informacji tych nie można interpretować jako promocji lub reklamy produktów, niezależnie od tego, czy są one sprzedawane przez firmę Les Laboratoires Servier lub podmioty prawne tej grupy. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących któregokolwiek z tych produktów zapraszamy Użytkowników do bezpośredniego kontaktu z firmą Les Laboratoires Servier, która posiada pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla danego produktu.

2. Własność intelektualna

Cała treść dostępna w Witrynie internetowej, w tym między innymi, teksty, grafika, piktogramy, obrazy, zdjęcia, rysunki, dźwięki, dane audio i wideo, a także struktura tej Witryny, jej plan nawigacji, logo, opracowanie i rozłożenie poszczególnych zakładek, tytuły, bazy danych, ich struktura i zawartość czy też marki (zwane dalej „Treścią”) są wyłączną własnością firmy Les Laboratoires Servier i/lub, w stosownych przypadkach, jej licencjodawców lub partnerów, a zatem są chronione z tego tytułu prawem własności intelektualnej bądź przepisami dotyczącymi prawa do wizerunku.

Zgodnie z Kodeksem własności intelektualnej dozwolone jest wyłącznie kopiowanie do prywatnego użytku.

W związku z tym wszelkie wykorzystanie do celów handlowych, reprezentacja, dystrybucja, powielanie, adaptacja, tłumaczenie, przekształcenie, całkowite lub częściowe, jakąkolwiek metodą, Witryny internetowej i/lub jej elementów składowych, wszelkie udostępnianie jej treści, a także wszelkie przeniesienie do innej witryny internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Les Laboratoires Servier jest surowo zabronione zgodnie z postanowieniami artykułu L.122-4 francuskiego Kodeksu własności intelektualnej.

Wszelkie prośby o upoważnienie do powielania lub reprezentowania treści Witryny internetowej należy przesyłać do firmy Les Laboratoires Servier na następujący adres:

contact@servier.com

Poza tym znaki towarowe, jak również logo widoczne na witrynie internetowej, stanowią zastrzeżone znaki towarowe i nie można z nich korzystać bez wyraźnej zgody właściciela. Z tej racji fakt ich reprezentacji, powielenia, dystrybucji i redystrybucji, w całości lub w części, w oparciu o elementy Witryny internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody ich właściciela, stanowi naruszenie w rozumieniu przepisów artykułów L713-2 i następnych francuskiego Kodeksu własności intelektualnej.

W każdym przypadku Użytkownik zgadza się na zachowanie i skopiowanie każdego wskazania dotyczącego prawa autorskiego lub prawa własności wymienionego w dowolnym elemencie Witryny internetowej, z której korzysta.

3. Przetwarzanie Danych osobowych

Jako administrator danych w rozumieniu francuskiej Ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej informatyki, plików i wolności (zwanej ustawą „Informatyka i wolność”), ze zmianami, firma Les Laboratoires Servier jest zobowiązana do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Witryny internetowej w celach opisanych w dokumencie: Zasady ochrony danych osobowych, dostępnym po kliknięciu poniższego linku: https://www.autism-studies.com/pl/zasady-ochrony-danych-osobowych/

Informujemy Użytkownika, że jego dane osobowe są przeznaczone dla działów i personelu firmy Les Laboratoires Servier oraz innych podmiotów prawnych Grupy Servier, które muszą się z takimi danymi zapoznać.

Dostawcy i usługodawcy firmy Les Laboratoires Servier, a w szczególności ci, którzy są odpowiedzialni za hosting i realizację Witryny internetowej, mogą być zmuszeni do uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkowników w celach ściśle związanych z wykonywaniem swoich zadań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulacyjnymi firma Les Laboratoires Servier zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych Użytkowników tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia zamierzonych celów.

Firma Les Laboratoires Servier może być zmuszona do przechowywania danych osobowych Użytkowników przez dłuższy okres, zgodnie z tym, na co zezwala lub co nakazuje obowiązujące prawo, bądź w zakresie, w jakim jest to konieczne do ochrony jej praw i interesów.

Pod koniec tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z postanowieniami francuskiej Ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., dotyczącej informatyki, plików i wolności (zwanej ustawą „Informatyka i wolność”), ze zmianami, każdy Użytkownik dysponuje:

 • prawem do wglądu, dostępu, aktualizacji, uzupełniania i poprawiania swoich danych osobowych,
 • prawem do skasowania i usunięcia swoich danych osobowych na warunkach określonych w obowiązujących przepisach regulacyjnych i prawnych,
 • prawem do wycofania zgody na gromadzenie swoich danych osobowych w dowolnym momencie,
 • prawem do sprzeciwu wobec przetwarzania całości lub części swoich danych osobowych,
 • prawem do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawem do przenoszenia i przekazywania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, gdy dane te podlegają automatycznemu przetwarzaniu na podstawie ich zgody, 
 • prawem do określenia losu swoich danych po jego śmierci oraz do wyboru strony trzeciej, której firma Les Laboratoires Servier musi je przekazać lub nie.

Z każdego z tych praw można skorzystać poprzez wysłanie wniosku do Inspektora ochrony danych osobowych (IOD) na poniższy adres, dołączając kserokopię ważnego dokumentu tożsamości wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika (z zastrzeżeniem, że kserokopia ta nie będzie przechowywana po pełnej weryfikacji tożsamości:

 • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Witrynie internetowej, w którym Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby umożliwić wysłanie mu odpowiedzi, lub
 • drogą pocztową, na następujący adres:

Monsieur le Délégué à la Protection des Données

Data Protection Officer
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot 92284 Suresnes Cedex

Wszystkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników są określone w Zasadach ochrony danych osobowych dostępnych po kliknięciu poniższego linku: https://www.autism-studies.com/pl/zasady-ochrony-danych-osobowych/.

4. Pliki cookie

Informujemy Użytkownika, że podczas przeglądania Witryny internetowej pewne informacje mogą być przechowywane w jego przeglądarce lub pobierane z niej, zazwyczaj w formie plików cookie. Informacje te mogą odnosić się do Użytkownika, rodzaju używanej przeglądarki, jego preferencji nawigacyjnych, Witryny internetowej (przeglądane strony, data i godzina połączenia itp.) lub do jego terminalu (komputera, tabletu, smartfona itp.) i są używane głównie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny internetowej.

Pliki cookie nie pozwalają firmie Les Laboratoires Servier na osobistą identyfikację Użytkowników, tylko, ogólnie biorąc, na zbieranie informacji podczas wizyty Użytkowników w Witrynie internetowej i umożliwianie im korzystania z Internetu w sposób spersonalizowany.

Firma Les Laboratoires Servier zobowiązuje się nie przekazywać treści tych plików cookie stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków nakazanych przez organ sądowy lub administracyjny. Podczas logowania w Witrynie internetowej pojawia się wyraźna prośba, aby Użytkownik udzielił swojej zgody na korzystanie z plików cookie obecnych w Witrynie.

W podobny sposób w przypadku wcześniejszego zaakceptowania przez Użytkownika przechowywania plików cookie poprzez kontynuowanie nawigacji, sieci społecznościowe będą również mogły umieszczać pliki cookie w jego terminalu, gdy Użytkownik kliknie ikony poświęcone sieciom społecznościowym (takim jak na przykład Twitter, Facebook, LinkedIn), pojawiające się w Witrynie internetowej.

Użytkownik może zablokować korzystanie z wszystkich lub części plików cookie bądź usunąć pliki cookie wcześniej zainstalowane w jego przeglądarce:

 • za pośrednictwem konfiguratora zarządzania plikami cookie, jaki udostępniono na stronie internetowej #cookies w celu umożliwienia mu uzyskania szczegółowych informacji na temat każdej z kategorii plików cookie używanych i/lub umieszczanych w Witrynie internetowej oraz zarządzania jej preferencjami;
 • albo poprzez zmianę ustawień używanej przeglądarki internetowej poprzez sprawdzenie menu pomocy (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera itp.), w szczególności w celu zaakceptowania lub odrzucenia wszystkich plików cookie, uzyskania informacji o emisji pliku cookie, sprawdzenia jego ważności, czasu trwania i treści oraz okresowego usuwania plików cookie.

Zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie lub ich usunięcie może wpłynąć lub uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji lub stron Witryny internetowej bądź uniemożliwić dostęp do niektórych usług w niej oferowanych, za co firma Les Laboratoires Servier nie ponosi odpowiedzialności.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat plików cookie, prosimy zapoznać się z naszymi szczególnymi zasadami dotyczącymi plików cookie.

5. Korzystanie z witryny internetowej

Użytkownicy zobowiązują się korzystać z niniejszej Witryny internetowej:

 • zgodnie z jej przeznaczeniem,
 • w celach prywatnych, z wyłączeniem wszelkiej działalności handlowej lub promocyjnej, czy do celów zawodowych, promocyjnych, marketingowych bądź handlowych,
 • z poszanowaniem praw autorskich i wszelkich innych praw dotyczących własności intelektualnej, a mianowicie poprzez zachowanie każdego wskazania dotyczącego prawa autorskiego lub prawa własności wymienionego w dowolnym elemencie witryny internetowej, z której korzysta,
 • nie używając robota ani żadnych innych zautomatyzowanych środków służących do dostępu i wykorzystywania zawartości Witryny internetowej, ani też nie próbując utrudniać funkcjonowania Witryny,
 • nie próbując jej kopiować, powielać w całości lub części, udostępniać, rozpowszechniać ani dzielić się nią w jakikolwiek sposób z nieupoważnionymi stronami trzecimi.

Ponadto informacje zawarte w Witrynie internetowej są pozaumowne i nie mogą być traktowane jako oferty usług lub produktów.

W żadnym wypadku nie stanowią one twierdzenia, gwarancji ani zobowiązania ze strony firmy Les Laboratoires Servier w odniesieniu do produktów i usług, które są tam prezentowane.

Poza tym informujemy Użytkownika, że informacji opublikowanych w Witrynie internetowej nie można porównać do porady lekarskiej i nie można z nich korzystać zamiast porady lekarskiej. Dlatego też w żadnym wypadku Użytkownik nie powinien wykorzystywać tych informacji do ustalenia diagnozy medycznej lub zalecenia leczenia. Powinien on zasięgnąć porady pracownika służby zdrowia, który posiada upoważnienie do prowadzenia kontroli lekarskiej.

Firma Les Laboratoires Servier nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek decyzję podjętą na podstawie informacji zawartych w Witrynie internetowej lub za wykorzystanie jej przez strony trzecie.

Przypominamy również, że to do każdego Użytkownika Witryny internetowej należy podjęcie wszelkich właściwych środków w celu zapewnienia ochrony i zabezpieczenia swoich własnych danych i/lub oprogramowania przed ewentualną ingerencją lub skażeniem wirusami krążącymi w Internecie.

6. Dokładność i kompletność informacji zamieszczonych w Witrynie internetowej

Wszystkie informacje przekazywane Użytkownikom w Witrynie internetowej są dostarczane „takie, jakie są”, bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi, bez dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego zastosowania lub braku naruszenia.

Firma Les Laboratoires Servier dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższą dokładność i aktualizację informacji publikowanych w Witrynie internetowej, gdy są one udostępniane online.

Jednak w żaden sposób nie gwarantuje ona prawdziwości, integralności, dokładności ani kompletności informacji i treści udostępnianych Użytkownikom w Witrynie internetowej i zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub poprawiania, w dowolnym momencie i bez powiadomienia, treści informacji i dokumentów publikowanych w Witrynie.

Dlatego też firma Les Laboratoires Servier nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności, nieścisłości, pominięcia lub modyfikacje dotyczące informacji dostępnych w Witrynie internetowej, a mianowicie w przypadku zmian przepisów prawnych lub regulacyjnych, a także za wszelkie szkody wynikające z podstępnego włamania strony trzeciej, w szczególności gdy może to prowadzić do modyfikacji informacji udostępnianych w Witrynie internetowej.

W związku z tym firma Les Laboratoires Servier nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za treść tych stron ani za sposób wykorzystania ich przez Użytkownika, a mianowicie za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane dostępem lub korzystaniem z Witryny internetowej przez kogokolwiek bądź niemożnością dostępu do niej.

7. Zmiana Witryny internetowej

Firma Les Laboratoires Servier zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości Witryny internetowej oraz danych lub informacji dostępnych za jej pośrednictwem, a także niniejszych Ogólnych warunków użytkowania, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi nowymi standardami, przepisami i/lub regulacjami obowiązującymi, i/lub w celu poprawy wydajności Witryny internetowej.

W tym przypadku zmienione Ogólne warunki użytkowania będą obowiązywać od dnia ich publikacji online.

Dlatego zaleca się, aby Użytkownik regularnie przeglądał Ogólne warunki korzystania z Witryny internetowej.

8. Dostępność Witryny internetowej

Firma Les Laboratoires Servier dąży do tego, aby Witryna była dostępna dla Użytkowników 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Jednak firma Les Laboratoires Servier nie może zagwarantować dostępności i stałej dostępności Witryny internetowej.

W związku z tym firma Les Laboratoires Servier zastrzega sobie prawo do rozwiązania, ograniczenia, zawieszenia lub czasowego przerwania częściowego lub całkowitego dostępu do Witryny internetowej, jej funkcji lub do całości bądź części usług oferowanych w Witrynie internetowej, w dowolnym momencie, bez powiadomienie ani odszkodowania, z dowolnego powodu, a w szczególności z przyczyn technicznych, w przypadku wydarzenia siły wyższej lub zdarzenia losowego, problemów komputerowych, trudności związanych ze strukturą sieci komunikacyjnych bądź wszelkich innych trudności technicznych.

Niezależnie od wszystkich środków wdrożonych przez firmę Les Laboratoires Servier i jego dostawców usług technicznych, informujemy Użytkownika, że sieć internetowa może okazać się zawodna, co obejmuje w szczególności względne bezpieczeństwo transmisji danych, niegwarantowaną ciągłość dostępu do Witryny internetowej, niegwarantowaną wydajność pod względem wielkości i szybkości transmisji danych oraz możliwość rozprzestrzeniania się wirusów. Nasza firma podkreśla również, że sieć internetowa oraz systemy komputerowe i telekomunikacyjne nie są wolne od błędów i że mogą wystąpić przerwy i awarie.

W związku z tym firma Les Laboratoires Servier nie udziela żadnej gwarancji w tym zakresie i dlatego nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody nieodłącznie związane z korzystaniem z Internetu oraz systemów komputerowych i telekomunikacyjnych, w tym między innymi za:

– słabą transmisję i/lub odbiór jakichkolwiek danych i/lub informacji w Internecie;

– wtargnięcie z zewnątrz lub obecność wirusów komputerowych;

– awarię jakiegokolwiek sprzętu odbiorczego lub linii komunikacyjnych;

– wszelkie inne nieprawidłowe działanie Internetu uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Witryny internetowej.

9. Odpowiedzialność Les Laboratoires Servier

Firma Les Laboratoires Servier nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, takie jak m.in. wszelka utrata lub uszkodzenie danych, utrata programów, zysków, eksploatacji, doznane przez Użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią, wynikające z dostępu, nawigacji lub zawartości Witryny internetowej, użytkowania przez Użytkownika Witryny internetowej i powiązanych z nią stron internetowych bądź z niemożności korzystania przez Użytkownika z treści, informacji i usług oferowanych za pośrednictwem Witryny internetowej.

W szczególności firma Les Laboratoires Servier zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wynikające z następujących zdarzeń:

 • błąd typograficzny lub układ strony, nieścisłość, niedokładność lub pominięcie informacji dostępnych w Witrynie internetowej,
 • podstępne włamanie strony trzeciej, powodujące modyfikację informacji, dokumentów lub elementów udostępnianych w Witrynie internetowej,
 • dostęp lub niemożność uzyskania dostępu do Witryny internetowej,
 • awaria, nieprawidłowe działanie lub niekompatybilność sprzętu komputerowego Użytkownika,
 • przerwa w sieciach umożliwiających dostęp do Witryny internetowej, całkowita lub częściowa niedostępność Witryny internetowej, wynikająca w szczególności z działalności telekomunikacyjnej,
 • rozprzestrzenianie się lub wprowadzanie wirusów komputerowych, Trojanów, robaków za pośrednictwem Witryny internetowej, i które mogą mieć wpływ na sprzęt komputerowy Użytkownika,
 • znaczenie przywiązane do jakiejkolwiek informacji pochodzącej bezpośrednio lub pośrednio z Witryny internetowej, jej wykorzystanie lub użycie produktu, do którego się odnosi.

Firma Les Laboratoires Servier zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, wyraźnej lub dorozumianej, w przypadku gdy wykorzystanie informacji w Witrynie internetowej miałoby naruszać patent, prawa autorskie lub zastrzeżony znak towarowy.

10. Odpowiedzialność Użytkownika

W przypadku rozpowszechniania treści w Witrynie internetowej przez Użytkownika, bez względu na jego charakter, Użytkownik zobowiązuje się pod rygorem odpowiedzialności, że jego zachowanie ani słowa nie będą sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym i przyzwoitością, nie będą mieć charakteru obraźliwego, zniesławiającego czy dyskryminującego, nie będą grozić osobie czy grupie osób, a także nie będą naruszać przepisów prawa autorskiego, prawa do wizerunku czy do prywatności drugiej osoby, tajemnicy lekarskiej ani korespondencji.

Ogólnie biorąc Użytkownik zobowiązuje się zachować szacunek, w szczególności wobec innych członków Witryny internetowej.

Firma Les Laboratoires Servier informuje Użytkownika, że w przypadku żądania ze strony właściwych organów jest ona uprawniona do przesyłania wszelkich danych dotyczących połączenia, umożliwiając identyfikację Użytkownika, jeżeli istnieje podejrzenie, że Użytkownik jest źródłem treści lub zachowania niezgodnego z prawem.

11. Hiperłącza

Niniejsza Witryna internetowa może zawierać linki do innych witryn internetowych publikowanych przez strony trzecie.

Ponadto obecność hiperłącza do witryny internetowej strony trzeciej w żaden sposób nie stanowi poparcia dla takiej witryny ani dla jej treści ze strony firmy Les Laboratoires Servier.

Firma Les Laboratoires Servier nie ma kontroli nad takimi witrynami internetowymi stron trzecich i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść tych stron ani za korzystanie z nich przez dowolnego Użytkownika.

Ponadto firma Les Laboratoires Servier nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie i zalecenia pochodzące od stron trzecich.

Użytkownik uzyskuje zatem dostęp i korzysta z witryn internetowych stron trzecich na swoją wyłączną i całkowitą odpowiedzialność, na własne ryzyko i zgodnie z warunkami korzystania, jakie obowiązują odnośnie do takich witryn.

Dlatego zaleca się, aby Użytkownicy sprawdzali warunki użytkowania i politykę prywatności tych witryn internetowych przed przekazaniem im danych osobowych.

12. Prawo właściwe

Niniejsze OWU podlegają prawu francuskiemu w zakresie przepisów materialnoprawnych i proceduralnych. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Paryżu (Francja).

Wyłącza się stosowanie norm kolizyjnych, które ograniczałyby pełne zastosowanie prawa francuskiego. W związku z tym prawo francuskie ma zastosowanie do każdego Użytkownika, który przegląda Witrynę internetową i korzysta z całości lub części proponowanych przez nią funkcji.

W przypadku rozbieżności między informacjami przedstawionymi we francuskiej wersji Witryny internetowej, a informacjami przedstawionymi w angielskiej wersji tej Witryny, informacje przedstawione we francuskiej wersji będą rozstrzygające.

13. Informacje prawne:

Witrynę internetową https://www.autism-studies.com opublikowała firma Les Laboratoires Servier, spółka akcyjna uproszczona o kapitale wynoszącym 237 364 812 EURO, zarejestrowana w rejestrze handlowym spółek w Nanterre pod numerem 085 480 796, której siedziba prawna mieści się pod adresem: 50, rue Carnot, 92150 Suresnes.

Nr VAT wewnątrzwspólnotowy: FR08085480796

Kod APE: 2120Z

Dyrektorem publikacji jest Laureau Olivier, prezes Les Laboratoires Servier

Witryna internetowa https://www.autism-studies.com jest hostowana przez OVH SAS spółkę zależną Grupy OVH SAS, zarejestrowaną w rejestrze handlowym spółek w Lille pod numerem RCS 537 407 926, z siedzibą pod adresem: 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix. https://ovhsas.com/

Witrynę internetową https://www.autism-studies.com opracowała i zrealizowała spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością LICORN PUBLISHING SARL o kapitale wynoszącym 5 000 EURO, zarejestrowana w rejestrze handlowym spółek w Paryżu pod numerem 533 229 266, której siedziba prawna mieści się pod adresem: 101 rue de Sèvres, 75006 Paryż, Francja. https://licornpublishing.com/