Les Laboratoires Servier („nasza firma”), spółka akcyjna uproszczona o kapitale wynoszącym 237 364 812 EURO, zarejestrowana w rejestrze handlowym spółek w Nanterre pod numerem 85 480 796, której siedziba prawna mieści się pod adresem: 50, rue Carnot, 92150 Suresnes.(„SERVIER” lub „nasza firma”),

proponuje tę witrynę internetową w celu dostarczenia Użytkownikom ogólnych informacji na temat badań klinicznych przeprowadzonych nad zaburzeniami spektrum autyzmu przez firmę Les Laboratoires Servier.

Nasza firma szanuje i docenia prywatność wszystkich osób korzystających z witryny internetowej (zwanej „Witryną internetową”), a także gromadzi i wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie oraz zgodny z obowiązkami naszej firmy i prawami Użytkownika. Niniejsze zasady ochrony danych osobowych dotyczą wyłącznie korzystania z naszej Witryny internetowej.

 1. Jakie dane są zbierane przez naszą firmę?

Nasza firma może gromadzić niektóre lub wszystkie dane osobowe Użytkowników Witryny internetowej spośród następujących danych:

 • Dane zbierane automatycznie do celów statystycznych za pomocą plików cookie: odwiedzane strony, data i godzina połączenia, preferowana treść, system operacyjny, rodzaj używanej przeglądarki, rodzaj używanego sprzętu itp. Należy pamiętać, że nasze statystyczne pliki cookie nie pozwalają nam na zidentyfikowanie osób fizycznych.

Zgodnie z Ogólnymi przepisami o ochronie danych osobowych (RODO) dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą zidentyfikować Użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni.

 1. W jaki sposób dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane przez naszą firmę?

Zgodnie z RODO nasza firma musi zawsze opierać się na literze prawa przed wykorzystaniem danych osobowych. Używanie ich może leżeć w naszym uzasadnionym interesie. Nasza firma może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika za jego zgodą lub w celu wypełnienia jednego z naszych zobowiązań prawnych.

Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do następujących celów:

 • Opracowanie analiz statystycznych, a zwłaszcza analiz związanych z częstością odwiedzin w Witrynie internetowej. Zarządzanie i ulepszanie Witryny internetowej, aby umożliwić Użytkownikom optymalną nawigację;

Odpowiadanie na zapytania i prośby Użytkowników, a w razie potrzeby udzielanie im pomocy technicznej;

 • Monitorowanie i zapobieganie oszustwom, naruszeniom i wszelkiemu innemu potencjalnie niewłaściwemu użytkowaniu Witryny internetowej;

Nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z celami opisanymi powyżej.

 1. Jakie są prawa Użytkowników?

Użytkownik ma prawo do żądania dostępu i uzyskania informacji na temat swoich danych osobowych; aktualizowania, poprawiania lub usuwania swoich danych osobowych; ograniczenia lub sprzeciwienia się (z uzasadnionych powodów) przetwarzaniu swoich danych osobowych, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie swoich danych osobowych czy też prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych (na warunkach przewidzianych w przepisach). Użytkownik może skorzystać z tych praw zwracając się pisemnie do inspektora ds. ochrony danych firmy SERVIER (dalej „IOD”):

 • drogą pocztową, na następujący adres:

Monsieur le Délégué à la Protection des Données

Data Protection Officer
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot 92284 Suresnes Cedex

Jeżeli Użytkownik ma powód do złożenia skargi z powodu wykorzystania przez nas jego danych osobowych, posiada on prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych w swoim kraju.

 1. Jak długo nasza firma przechowuje dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników gromadzone przez firmę SERVIER są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację tylko przez czas niezbędny do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane. A mianowicie:

 1. Dane osobowe gromadzone do analizy odwiedzających są przechowywane przez 13 miesięcy;
 1. W jaki sposób nasza firma zabezpiecza dane osobowe Użytkowników?

Nasza firma wprowadziła odpowiednie i ekonomicznie uzasadnione techniczne, i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zachowania poufności danych osobowych Użytkownika, które nasza firma gromadzi i przechowuje, a także w celu zapewnienia ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem ujawnieniem bądź dostępem, przypadkową utratą, zniszczeniem, zmianą albo uszkodzeniem, uwzględniając najnowsze technologie i koszt wdrożenia.

 1. Czy nasza firma udostępnia dane osobowe Użytkowników?

Dane osobowe Użytkowników będą dostępne tylko dla ograniczonej listy odbiorców w oparciu o potrzebę poznania lub gdy będzie to wymagane przez prawo, w tym między innymi:

dla działów i personelu firmy Laboratoires Servier oraz innych podmiotów prawnych Grupy Servier, które muszą się z takimi danymi zapoznać,

dla dostawców i usługodawców firmy Laboratoires Servier, a w szczególności dla tych, którzy są odpowiedzialni za hosting i realizację Witryny internetowej, i mogą być zmuszeni do uzyskania dostępu do danych osobowych Użytkowników w celach ściśle związanych z wykonywaniem ich zadań.

Nasza firma może również je udostępniać stronom trzecim w następujących przypadkach:

 • jeżeli jest to wymagane przez prawo, nasza firma może przekazywać dane, aby odpowiedzieć na skargi skierowane przeciwko niej i przestrzegać procedur administracyjnych i sądowych,
 • każdy zawód, który jest upoważniony przepisami prawa do otrzymywania danych w celu spełnienia obowiązków ustawodawczych i wykonawczych.
 1. Prawo i sądy właściwe

Zasady te podlegają francuskim przepisom prawnym. Sądy paryskie we Francji mają wyłączną właściwość do rozstrzygania wszelkich sporów, jakie mogą powstać po zakończeniu lub w związku z niniejszymi zasadami.