Použitie stránky„https://www.autism-studies.com“a jej subdomén (ďalej len „stránka“) podlieha prijatiu týchto všeobecných podmienok používania (ďalej len „VPP“).

Vstupom na stránku a jej používaním používateľ internetu (ďalej len „používateľ“) potvrdzuje, že si prečítal tieto VPP, vyhlasuje, že ich prijíma bez výhrad a zaväzuje sa ich dodržiavať.

1. Cieľ 

Cieľom tejto stránky je poskytnúť používateľom všeobecné informácie o klinických štúdiách uskutočňovaných pri poruchách autistického spektra spoločnosťou Les Laboratoires Servier. Upozorňujeme vás, že nezverejňujeme ani neposkytujeme služby určené pre deti.

Spoločnosť Les Laboratoires Servier hlavne poskytuje používateľom informácie v oblasti zdravia v súlade so špecifickými zákonnými a regulačnými povinnosťami, ktoré sa vzťahujú na farmaceutické laboratóriá, a najmä s ustanoveniami zákona o verejnom zdraví.

Stránka ale nepredstavuje zdravotnícku alebo telemedicínsku pomôcku. Z toho vyplýva, že tu predložené informácie nemôžu byť pokladané za lekársky názor alebo diagnózu ani nemôžu nahradiť lekársku konzultáciu so zdravotníckym pracovníkom.

Rovnako nemožno tieto informácie chápať ako podporu a reklamu na výrobky, bez ohľadu na to, či ich spoločnosť Les Laboratoires Servier alebo právnické osoby jej skupiny predáva alebo nepredáva na trhu. V prípade akýchkoľvek informácií týkajúcich sa jedného z týchto výrobkov vyzývame používateľov, aby sa priamo obrátili na spoločnosť Les Laboratoires Servier, ktorá je držiteľom povolenia na uvedenie na trh príslušného výrobku.

2. Duševné vlastníctvo

Všetok obsah dostupný na tejto stránke, okrem iného vrátane textov, grafiky, piktogramov, obrázkov, fotografií, kresieb, zvukov, zvukových a obrazových údajov, ako aj štruktúry stránok, jej mapy, jej log, dizajnu a organizácie jej častí, ich názvov, databáz, ich štruktúry a obsahu, značiek (ďalej len „obsah“), sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Les Laboratoires Servier/alebo prípadne jej poskytovateľov licencií alebo partnerov, a preto je chránený zákonom o duševnom vlastníctve alebo ustanoveniami týkajúcimi sa práva disponovať svojím zobrazením.

V súlade so zákonom o duševnom vlastníctve je povolené kopírovanie len na súkromné použitie.

V dôsledku toho sú akékoľvek úplne alebo čiastočné komerčné využitie, prezentovanie, distribúcia, reprodukcia, prispôsobenie, preklad, transformácia stránky a/alebo jej súčasti, akékoľvek zdieľanie obsahu stránky, ako aj akýkoľvek prenos na inú internetovú stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Les Laboratoires Servier, prísne zakázané v súlade s ustanoveniami článku L.122-4 zákona o duševnom vlastníctve.

Akákoľvek žiadosť o povolenie reprodukovať alebo prezentovať obsah stránky musí byť zaslaná spoločnosti Les Laboratoires Servierna nasledovnú adresu:

contact@servier.com

Navyše, značky a logá, ktoré sa objavujú na tejto stránke, sú registrované ochranné známky a nemôžu sa používať bez výslovného súhlasu ich majiteľa. Z týchto dôvodov je úplná alebo čiastočná prezentácia, rozmnožovanie, vysielanie a opakované vysielanie prvkov stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu jej majiteľa porušením v zmysle ustanovení článkov L713- 2 a nasl. zákona o duševnom vlastníctve.

V každom prípade sa používateľ zaväzuje uchovávať a kopírovať každú zmienku o autorských právach alebo vlastníckych právach uvedených v akomkoľvek prvku stránky, ktorý používa.

3. Spracovanie osobných údajov

 Spoločnosť Les Laboratoires Servier je ako prevádzkovateľ údajov v zmysle zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, evidenciách a slobodách (tzv. zákon o ochrane osobných údajov) povinná zhromažďovať a spracúvať osobné údaje používateľov stránky na účely popísané v dokumente: Zásady ochrany vašich osobných údajov, ktoré sú prístupné na nasledujúcej adrese URL: https://www.autism-studies.com/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/

Používateľ je informovaný o tom, že jeho osobné údaje sú určené pre oddelenia a personál spoločnosti Les Laboratoires Servier a ďalšie právnické osoby skupiny Servier, ktoré ich potrebujú;

Dodávatelia a poskytovatelia služieb spoločnosti Les Laboratoires Servier, a to najmä tí, ktorí zodpovedajú za hosťovanie a realizáciu stránky, môžu požadovať prístup k osobným údajom používateľov na účely nevyhnutne potrebné na plnenie ich poslania.

V súlade s platnými predpismi sa spoločnosť Les Laboratoires Servier zaväzuje uchovávať osobné údaje používateľov iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie sledovaných cieľov.

Spoločnosť Les Laboratoires Servier môže v súlade s tým, čo je povolené alebo predpísané platným zákonom, alebo do tej miery, do akej je to potrebné na ochranu jej práv a záujmov, požadovať, aby sa osobné údaje používateľov uchovávali dlhšie obdobie.

Po uplynutí tejto doby sa v súlade s platnými právnymi predpismi osobné údaje vymažú alebo archivujú.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 78-17 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, súboroch a slobodách (zákon o ochrane osobných údajov) má každý používateľ:

 • právo nahliadnuť do osobných údajov a na prístup k nim, ich aktualizáciu, doplnenie a opravu,
 • právo odstrániť a vymazať osobné údaje za podmienok stanovených platnými nariadeniami a právnymi predpismi,
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so zhromažďovaním osobných údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu všetkých svojich osobných údajov alebo ich časti,
 • právo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov,
 • právo na prenosnosť a prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, ak tieto údaje podliehajú automatizovanému spracovaniu na základe jeho súhlasu, 
 • právo určiť, čo sa stane s jeho údajmi po jeho smrti a zvoliť si tretiu stranu, ktorej ich spoločnosť Les Laboratoires Servier musí alebo nesmie oznámiť.

Každé z týchto práv sa môže uplatniť zaslaním žiadosti úradníkovi pre ochranu údajov (DPO) na nižšie uvedenú adresu s priložením fotokópie platného dokladu totožnosti výlučne na účel overenia svojej totožnosti (s uvedením, že táto fotokópia nebude po overení totožnosti uchovávaná):

 • prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na stránke, ktorým je používateľ vyzvaný, aby zadal svoje meno a kontaktné údaje, na ktoré mu bude možné zaslať odpoveď, alebo
 • poštou na nasledovnú adresu:

Úradník pre ochranu údajov

Data Protection Officer
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot 92284 Suresnes Cedex

Všetky informácie, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov používateľa, sú definované v zásadách ochrany vašich osobných údajov prístupných na nasledovnej adrese URL: https://www.autism-studies.com/sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/.

4. Cookies

Používatelia sú informovaní, že počas prehliadania stránky môžu byť informácie uložené v ich prehliadači alebo z neho získavané, zvyčajne vo forme cookies. Tieto informácie sa môžu týkať používateľa, typu použitého prehliadača, jeho preferencií pri prehliadaní, stránky (zobrazené stránky, dátum a čas pripojenia atď.) alebo jeho zariadenia (počítač, tablet, smartfón atď.) a používajú sa najmä na zabezpečenie správneho fungovania stránky.

Cookies neumožňujú spoločnosti Les Laboratoires Servier osobne identifikovať používateľov, ale vo všeobecnosti umožňujú zhromažďovať informácie, keď si prezerajú stránku, a umožňujú jej prispôsobiť web používateľom.

Spoločnosť Les Laboratoires Servier sa zaväzuje, že nebude poskytovať obsah týchto cookies tretím stranám, s výnimkou prípadu, keď to nariadi súd alebo správny orgán. Pri pripájaní k stránke je používateľ výslovne vyzvaný, aby súhlasil s použitím cookies, ktoré sú prítomné na stránke.

Podobné je to v prípade, keď používateľ klikne na ikony sociálnych sietí (ako sú napríklad Twitter, Facebook, Linkedin), ktoré sa zobrazujú na stránke, a ak prijal uloženie súborov cookies a pokračoval v prehliadaní, tieto sociálne siete môžu tiež ukladať cookies v jeho zariadení.

Používateľ môže zablokovať použitie všetkých alebo časti cookies alebo odstrániť cookies, ktoré už sú nainštalované v jeho prehliadači:

 • prostredníctvom konfigurátora správy súborov cookies dostupného na stránke #cookies, ktorý mu umožňuje získať podrobné informácie o každej z kategórií súborov cookies použitých a/alebo uložených na stránke a spravovať jeho preferencie,
 • buď úpravou jeho parametrov prehliadania preskúmaním ponuky pomocníka použitého internetového prehliadača (Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, atď.), najmä s cieľom prijať alebo odmietnuť všetky súbory cookies, byť informovaný o vydaní súboru cookie, skontrolovať jeho platnosť, trvanie a obsah a pravidelne vymazávať súbory cookies.

Blokovanie určitých typov súborov cookies alebo ich odstránenie môže ovplyvniť alebo znemožniť prístup k určitým funkciám alebo častiam stránky alebo spôsobiť, že niektoré služby ponúkané na stránke nebudú prístupné, za čo spoločnosť Les Laboratoires Servier nemôže zodpovedať.

Ďalšie informácie o súboroch cookies nájdete v našich konkrétnych zásadách týkajúcich sa súborov cookies.

5. Používanie stránky

Používatelia súhlasia s používaním stránky:

 • na určený účel,
 • na súkromné použitie, s výnimkou akejkoľvek obchodnej alebo propagačnej činnosti alebo na profesionálne, propagačné, marketingové alebo obchodné účely,
 • s rešpektovaním autorských práv a akýchkoľvek iných druhov práv duševného vlastníctva, najmä udržiavaním každého označenia autorských práv alebo vlastníckych práv uvedených v ktoromkoľvek prvku stránky, ktorú používa;
 • bez použitia robota alebo akýchkoľvek iných automatizovaných prostriedkov na prístup a používanie obsahu stránky a bez toho, aby sa snažili brániť hladkému fungovaniu tejto stránky;
 • bez pokusu kopírovať ju, reprodukovať ju vcelku alebo sčasti, sprístupniť, šíriť alebo zdieľať akýmkoľvek spôsobom neoprávneným tretím stranám.

Informácie na stránke sú navyše nezmluvné a nemôžu sa považovať za ponuky služieb alebo výrobkov.

V žiadnom prípade nepredstavujú tvrdenie, záruku alebo záväzok zo strany spoločnosti Les Laboratoires Servier týkajúce sa výrobkov a služieb, ktoré sú na nej prezentované.

Používateľ je tiež informovaný, že informácie zverejnené na stránke nemôžu byť považované za lekársku radu a nemôžu nahradiť odporúčania lekára. V dôsledku toho používateľ nesmie v žiadnom prípade použiť tieto informácie na stanovenie lekárskej diagnózy alebo odporúčanie liečby a musí sa poradiť so zdravotníckym pracovníkom oprávneným vykonávať lekársky dohľad.

Spoločnosť Les Laboratoires Servier nemôže zodpovedať za akékoľvek rozhodnutie prijaté na základe informácií obsiahnutých na stránke, ani za prípadné použitie tretími stranami.

Tiež je potrebné pripomenúť, že je na každom používateľovi stránky, aby prijal všetky vhodné opatrenia na ochranu a zabezpečenie svojich vlastných údajov a/alebo softvéru pred akýmkoľvek narušením alebo infikovaním akýmikoľvek vírusmi, ktoré sú v obehu na internete.

6. Presnosť a úplnosť informácií na stránke

Všetky informácie poskytované používateľom na stránke sa poskytujú „tak, ako sú“ bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných alebo nevýslovných, okrem iných vrátane predpokladaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétne použitie alebo neporušovania.

Spoločnosť Les Laboratoires Servier sa v maximálnej možnej miere snaží zabezpečiť presnosť a aktualizáciu informácií zverejnených na stránke v momente ich zverejnenia online.

V žiadnom prípade však nezaručuje pravdivosť, úplnosť, presnosť alebo zrozumiteľnosť informácií a obsahu, ktoré sú sprístupnené používateľom na tejto stránke, a vyhradzuje si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo opraviť obsah informácií a dokumentov zverejnených na stránke.

V skutočnosti spoločnosť Les Laboratoires Servier odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné nejasnosti, nepresnosti, opomenutia alebo zmeny týkajúce sa informácií dostupných na tejto stránke, najmä v prípade zmien v regulačných alebo právnych ustanoveniach, ako aj za všetky škody spôsobené podvodným vniknutím tretej strany, najmä ak by to mohlo viesť k úprave informácií dostupných na stránke.

V tomto ohľade spoločnosť Les Laboratoires Servier nemôže zodpovedať za obsah týchto stránok a za ich prípadné použitie používateľom, konkrétne za všetky priame alebo nepriame škody spôsobené prístupom na stránku alebo jej používaním zo strany akejkoľvek osoby, alebo tým, že nie je možný prístup na stránku.

7. Úprava stránky

Spoločnosť Les Laboratoires Servier si vyhradzuje právo meniť obsah stránky a údaje alebo informácie prístupné prostredníctvom tejto stránky, ako aj tieto všeobecné podmienky používania, najmä s cieľom splniť všetky nové platné normy, právne predpisy a/alebo nariadenia a/alebo s cieľom zlepšiť výkon stránky.

V tomto prípade pozmenené všeobecné podmienky používania nadobudnú účinnosť dňom ich uverejnenia online.

Preto sa odporúča, aby bol používateľ pravidelne informovaný o všeobecných podmienkach používania stránky.

8. Dostupnosť stránky

Spoločnosť Les Laboratoires Servier sa usiluje o to, aby bola stránka prístupná používateľom 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Napriek tomu spoločnosť Les Laboratoires Servier nemôže zaručiť trvalú dostupnosť stránky.

Z týchto dôvodov si spoločnosť Les Laboratoires Servier vyhradzuje právo ukončiť, obmedziť, pozastaviť alebo dočasne pozastaviť čiastočný alebo úplný prístup na stránku, k jej funkciám alebo k všetkým službám ponúkaných na stránke alebo ich časti, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia alebo kompenzácie, z akéhokoľvek dôvodu a najmä z dôvodov technickej údržby, v prípade zásahu vyššej moci alebo náhodnej udalosti, problémov s informačnými technológiami, štruktúrou komunikačných sietí alebo akýchkoľvek iných technických problémov.

Bez ohľadu na všetky prostriedky, ktoré používa spoločnosť Les Laboratoires Servier a jej poskytovatelia technických služieb, je používateľ informovaný o nespoľahlivosti siete internet, najmä z hľadiska relatívnej bezpečnosti pri prenose údajov, nezaručeného nepretržitého prístupu na stránku, nezaručeného výkonu z hľadiska objemu a rýchlosti prenosu údajov a šírenia vírusov. Rovnako uvádza, že sieť internet, počítačové a telekomunikačné systémy nie sú bez chýb a že môžu nastať prerušenia a poruchy.

V dôsledku toho spoločnosť Les Laboratoires Servier neposkytuje v tomto ohľade žiadnu záruku, a preto nemôže zodpovedať za akékoľvek škody, ktoré sú spojené s uvedeným používaním internetu a počítačových a telekomunikačných systémov, okrem iného najmä so:

– zlým prenosom a/alebo príjmom akýchkoľvek údajov a/alebo informácií na internete,

– vonkajším vniknutím alebo prítomnosťou počítačových vírusov,

– zlyhaním akéhokoľvek prijímacieho zariadenia alebo komunikačných vedení,

– akýmkoľvek iným zlyhaním siete internet, ktoré bráni riadnemu fungovaniu tejto stránky.

9. Zodpovednosť spoločnosti Les Laboratoires Servier

Spoločnosť Les Laboratoires Servier nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame škody vyplývajúce okrem iného z akejkoľvek straty alebo poškodenia údajov, straty programov, ziskov, zneužitia, ktoré utrpel používateľ alebo tretia strana v dôsledku prístupu na stránku, prehliadania stránky, obsahu stránky, použitia stránky a stránok, ktoré s ňou súvisia, alebo nemožnosti použitia obsahu, informácií a služieb, ktoré prostredníctvom stránky ponúkajú používatelia.

Spoločnosť Les Laboratoires Servier najmä odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu v dôsledku:

 • typografickej chyby alebo chyby rozloženia, nejasnosti, nepresnosti alebo opomenutia informácií prístupných na tejto stránke,
 • podvodného narušenia treťou stranou, ktorého výsledkom je zmena informácií, dokumentov alebo prvkov sprístupnených na stránke,
 • prístupu akejkoľvek osoby alebo nemožnosti prístupu na stránku,
 • poruchy, zlyhania alebo nekompatibility počítačového vybavenia používateľa,
 • prerušenia v prístupových sieťach na stránku, úplnej alebo čiastočnej nedostupnosti stránky, ktoré vyplývajú najmä z telekomunikačnej prevádzky,
 • šírenia alebo zavádzania počítačových vírusov, trójskych koní, červov prostredníctvom tejto stránky, ktoré pravdepodobne ovplyvňujú počítačové vybavenie používateľa,
 • dôvery v akúkoľvek informáciu pochádzajúcu priamo alebo nepriamo zo stránky, jej použitie alebo použitie výrobku, na ktorý sa vzťahuje.

SpoločnosťLes Laboratoires Servierodmieta akúkoľvek výslovnú alebo predpokladanú zodpovednosť, ak by použitie informácií na stránke porušilo patent, autorské práva alebo registrovanú ochrannú známku.

10. Zodpovednosť používateľa

V prípade šírenia obsahu akejkoľvek povahy na stránke používateľom sa používateľ pod hrozbou zodpovednosti zaväzuje, že sa zrieka správania v rozpore so zákonom, verejným poriadkom a morálkou, urážlivej, hanlivej alebo diskriminačnej povahy, ktoré ohrozuje osobu alebo skupinu osôb, porušuje autorské práva, práva disponovať svojím zobrazením, práva na súkromie iných osôb, lekárske alebo listové tajomstvo.

Používateľ sa všeobecne zaväzuje, že sa bude voči ostatným členom tejto stránky správať s rešpektom.

Používateľ je informovaný, že v prípade žiadosti príslušných orgánov je spoločnosť Les Laboratoires Servier oprávnená odovzdať akékoľvek údaje o pripojení umožňujúce identifikáciu používateľa, ak sa zdá, že sú zdrojom protiprávneho obsahu alebo konania.

11. Hypertextové odkazy

Táto stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích strán.

Prítomnosť hypertextového odkazu na stránku tretej strany okrem toho v žiadnom prípade neznamená, že spoločnosť Les Laboratoires Servier schvaľuje túto stránku alebo jej obsah.

Spoločnosť Les Laboratoires Servier nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami tretích strán, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto stránok a ich použitie akýmkoľvek používateľom.

Spoločnosť Les Laboratoires Servier okrem toho nezodpovedá za informácie, stanoviská a odporúčania tretích strán.

Používateľ vstupuje na stránky tretích strán a používa ich vo svojej vlastnej a úplnej zodpovednosti na svoje vlastné riziko a v súlade s podmienkami používania platnými na uvedených stránkach.

Preto sa odporúča, aby si používatelia pred poskytnutím osobných údajov skontrolovali podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov týchto stránok.

12. Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia hmotnoprávnymi a formálnymi pravidlami francúzskeho práva. Každý spor bude predložený príslušným súdom v Paríži (Francúzsko).

Uplatňovanie pravidiel kolízneho práva, ktoré by obmedzovalo úplné uplatňovanie francúzskeho práva, sa týmto vylučuje. V dôsledku toho sa francúzske právo uplatňuje na každého používateľa, ktorý si prehliada stránku a ktorý využíva všetky jej funkcie alebo ich časť.

V prípade rozporu medzi informáciami poskytnutými francúzskou verziou stránky a informáciami poskytnutými slovenskou verziou tejto stránky sa za rozhodujúce považujú informácie uvedené vo francúzskej verzii stránky.

13. Právne informácie:

Stránky https://www.autism-studies.com publikuje spoločnosť Les Laboratoires Servier, zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 237 364 812 EUR, zaregistrovaná v obchodnom registri v Nanterre pod číslom 085 480 796, ktorej sídlo je na adrese 50 rue Carnot – 92150 Suresnes.

Identifikačné číslo pre DPH v rámci EÚ: FR08085480796

Kód APE: 2120Z

Riaditeľom publikácie je Laureau Olivier, prezident spoločnosti Les Laboratoires Servier.

Hostiteľom stránky https://www.autism-studies.com je spoločnosť OVH SAS, dcérska spoločnosť OVH Groupe SAS, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri v Lille pod číslom 537 407 926 so sídlom na adrese 2, rue Kellermann, 59100 Roubaix. https://ovhsas.com/

Stránku https://www.autism-studies.com navrhla a vytvorila spoločnosť LICORN PUBLISHING SARL, akciová spoločnosť s ručením obmedzeným s kapitálom 5 000 EUR, zapísaná v obchodnom registri v Paríži a registri spoločností pod číslom 533 229 266, ktorej sídlo sa nachádza na adrese 101 rue de Sèvres, 75006 Paríž – Francúzsko. https://licornpublishing.com/