Spoločnosť Les Laboratoires Servier („my“), zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 237 364 812 EUR, zaregistrovaná v obchodnom registri v Nanterre pod číslom 085 480 796, ktorej sídlo je na adrese 50 rue Carnot – 92150 Suresnes.(„SERVIER“ alebo „my“),

navrhla túto stránku, aby poskytovala používateľom všeobecné informácie o klinických štúdiách uskutočňovaných pri poruchách autistického spektra spoločnosťou Les Laboratoires Servier.

Rešpektujeme a vážime si súkromie všetkých používateľov stránky (ďalej ako „naša stránka“) a osobné údaje zhromažďujeme a používame iba spôsobom, ktorý je tu opísaný, a spôsobom, ktorý je v súlade s našimi povinnosťami a vašim právami vyplývajúcimi z právnych predpisov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na vaše používanie našej stránky.

 1. Aké údaje zhromažďujeme?

Môžeme zhromažďovať niektoré alebo všetky nasledujúce osobné údaje používateľov stránky:

 • údaje, ktoré zhromažďujeme automaticky na štatistické účely pomocou cookies: navštívené stránky, dátum a čas pripojenia, preferovaný obsah, operačný systém, typ použitého prehliadača, typ použitého zariadenia atď. Upozorňujeme vás, že naše štatistické súbory cookie nám neumožňujú identifikovať fyzickú osobu.

V súlade so Všeobecným nariadením o ochrane (GDPR) osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie, ktoré vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať.

 1. Ako používame vaše osobné údaje?

Podľa GDPR musí byť používanie osobných údajov vždy právne odôvodnené. Ich používanie môže byť v našom oprávnenom záujme. Vaše osobné údaje môžeme spracovať aj s vašim súhlasom, alebo aby sme splnili niektorú z našich právnych povinností.

Vaše osobné údaje sa môžu použiť na nasledujúce účely:

 • vypracovať štatistické analýzy týkajúce sa najmä frekvencie návštev stránky. Zabezpečiť správu a vylepšenie stránky, aby si ju používatelia mohli optimálne prehliadať,

odpovedať na žiadosti a otázky používateľov a v prípade potreby im poskytovať technickú pomoc,

 • monitorovať a predchádzať podvodom, porušeniam a akémukoľvek inému možnému zneužitiu stránky.

Údaje nebudeme ďalej spracovávať spôsobom nezlučiteľným s vyššie uvedenými cieľmi.

 1. Aké sú vaše práva?

Môžete mať právo požiadať o prístup a získať informácie o svojich osobných údajoch, aktualizovať, opraviť alebo vymazať vaše osobné údaje; obmedziť alebo podať námietku (z legitímnych dôvodov) k spracovaniu vašich osobných údajov, právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, právo požiadať o prenosnosť vašich osobných údajov (za podmienok stanovených nariadením). Tieto práva môžete uplatniť u úradníka pre ochranu údajov („DPO“) spoločnosti SERVIER:

 • poštou na nasledovnú adresu:

Úradník pre ochranu údajov

Data Protection Officer
Les Laboratoires Servier
50, rue Carnot 92284 Suresnes Cedex

Ak máte dôvod sťažovať sa na naše používanie vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov vo vašej krajine.

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zhromaždené spoločnosťou SERVIER sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu len po dobu nevyhnutnú na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Konkrétnejšie:

 1. Osobné údaje zhromaždené na účely merania sledovanosti sa uchovávajú 13 mesiacov;
 1. Ako zabezpečíme vaše osobné údaje?

Zaviedli sme vhodné a komerčne primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a uchovávame v tajnosti, chránili pred neoprávneným alebo nezákonným zverejnením alebo sprístupnením, náhodnou stratou, zničením, pozmenením alebo poškodením, s prihliadnutím na najmodernejšiu technológiu a náklady implementácie.

 1. Zdieľame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budú prístupné iba obmedzenému zoznamu príjemcov na základe potreby ich poznania alebo ak to vyžaduje zákon, okrem iných vrátane:

oddelení a personálu spoločnosti Les Laboratoires Servier a ďalších právnických osôb skupiny Servier, ktoré ich potrebujú,

dodávateľom a poskytovateľom služieb spoločnosti Les Laboratoires Servier, a to najmä tým, ktorí zodpovedajú za hosťovanie a realizáciu stránky, môžu požadovať prístup k osobným údajom používateľov na účely nevyhnutne potrebné na plnenie ich poslania.

Tretím stranám sa tiež môžu poskytnúť v nasledovných prípadoch:

 • ak to vyžaduje zákon, môžeme prenášať údaje, aby sme odpovedali na sťažnosti podané proti nám a boli v súlade so správnymi a súdnymi postupmi;
 • akékoľvek regulované povolanie, ktoré je oprávnené prijímať údaje na splnenie zákonných a regulačných povinností.
 1. Právo a jurisdikcia

Tieto zásady sa riadia francúzskym právom. Súdy Paríži vo Francúzsku majú výlučnú jurisdikciu na riešenie všetkých sporov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku alebo v súvislosti s týmito zásadami.